Werkgroepen

De werkgroepen “verkeersveiligheid & parkeren” en “groen & speelvoorzieningen” zijn medio 2018 enthousiast van start gegaan. De werkgroep "veilige woonomgeving" is begin februari 2019 van start gegaan.

Parkeren & Verkeersveiligheid

De Werkgroep 'Parkeren & Verkeersveiligheid' is een van de werkgroepen waarmee de wijkraad meteen gestart werd na oprichting, omdat dit onderwerp actueel was (en is en blijft).

In de werkgroep zaten gedurende drie jaar acht vrijwilligers uit zowel Sportpark I als II en er hebben meerdere vergaderingen plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gemeente. Het verslagen zijn te vinden onder ''verslagen'' op deze website.

Inmiddels is de werkgroep uitgedund tot een kleiner groepje dat wel intensief contact houdt met de gemeente en progressie boekt op gebied van 'Parkeren'. Daarnaast is er een klankbordgroep in het leven geroepen bij het Project 'Generaal Maczekstraat, Herinichting. Hier zitten ong. tien vertegenwoordigers in van de betreffende straat incl. vertegenwoordigers van de wijk Zandberg-Oost.

De huidige lopende projecten:

- Invoeren betaald parkeren/vergunningen in  Sportpark-1 (planning kwartaal 4, 2023) & verkenning advies Sportpark-II (h-a-h enquêe in mei 2023)
- Lovensdijkstraat (opheffen gratis parkeerstrook en aanleg groenstrook): planning 2024
- Herinrichting generaal Mazcekstraat : planning 2025
- Support individuele straat initiatieven verbetering veiligheid (bijv. Piet Avontuurstraat)

 

 

Alles over de werkgroep »

Veilige woonomgeving

De Werkgroep 'Veilige woonomgeving' is begin februari 2019 van start gegaan en bestaat uit bewoners van Sportpark I-II en vertegenwoordigers van de gemeente en politie. De eerste 2 vergaderingen hebben nog in diezelfde maand plaatsgevonden, waarbij de laatste (27/2) vooral in het teken stond van de voorbereidingen van de Bewonersbijeenkomst van 20 maart j.l. in het OLV Lyceum.

De verslagen van beide vergaderingen zijn op deze website terug te vinden, zowel onder het kopje 'Verslagen' als 'Werkgroepen'. Verder nieuws van de werkgroep volgt op korte termijn.

 

Alles over de werkgroep »

Groen & recreatie

Werkgroep groen en recreatie

Deze werkgroep bestaat uit ca 7 personen (en meer mensen zijn welkom). We willen ons met name bezighouden met het groen en de speelmogelijkheden voor jong en oud in de wijk.  We hebben een eerste bijeenkomst gehad en het verslag daarvan komt op de website.

Binnen de werkgroep groen en recreatie zijn twee projecten gestart, namelijk de projectgroep Wilhelminapark en de projectgroep Speelruimte sportpark 2

Alles over de werkgroep »

Platform Wilhelminapark

Bron:  Website zandbergbreda.nl/

Aanleiding tot het vormen van een platform is het feit dat het Wilhelminapark volgend jaar, in 2020, 125 jaar bestaat. Het platform is een gezamenlijk initiatief van de wijkraden Sportpark en Zandberg-Oost. Het park is ontworpen door de landschapsarchitect L.A. Springer en heeft een beschermde status. De ambitie van het platform is om te zorgen dat er dan een uitgewerkt plan is hoe het park opgeknapt kan gaan worden en dat er dan (2020) ook met de uitvoering al een begin is gemaakt. Tijdens de bewonersavond, gehouden op 20 maart 2019, zijn de volgende punten met nadruk door de bewoners naar voren gebracht:

Alles over de werkgroep »

Project 'Maczekstraat'

Een werkgroep bestaande uit een aantal bewoners van de generaal Maczekstraat, vertegenwoordigers vanuit de wijkraden Zandberg en Sportpark en namens KBS De Zandberg is een aantal keer samengekomen. Onder leiding van Bon van Oosterum van de gemeente en drie verkeersdeskundigen/ontwerpers zijn de eerste schetsen ontstaan voor herinrichting van deze straat. Doel: 'Veiliger & Groener'. Het project staat definitief op de rol om in 2025 uitgevoerd te worden. Positief is dat het project (budgettair) dus definitief is opgenomen op de projectlijst van gemeente Breda en bevestigd door wethouder Jeroen Bruijns.

Inmiddels heeft Ruben van Huijgenvoort het stokje overgenomen van Bon van Oosterum en hebben er in 2023 weer meetings plaatsgevonden. Momenteel ligt er een conceptschets die door de klankbordgroep (vertegenwoordigers vanuit Sportpark en Zandberg-Oost) globaal gezien positief is ontvangen. Doelstelling van de klankbordgroep/wijkraad is de huidige inrichting bij het Wilheminapark vanaf de Poolse tank, door te trekken richting Paviljoen/randweg. De gemeente onderzoekt momenteel of het schetsontwerp inclusief klinkers voldoet aan milieuwetgeving. Een nieuwe meeting zal plaatsvinden eind juni 2023, voor de zomer.

Alles over de werkgroep »

Spelen

Voor de jonge inwoners van onze wijk vinden we het belangrijk dat er voldoende (uitdagende) speelruimte en groen is. Daarnaast vormen deze speelplekken een mooie ontmoetingsplek tussen kinderen, jongeren en (groot) ouders. Vanuit de behoefte om het spelen en bewegen nog uitdagender en groener te maken voor onze kinderen is er in juni 2021 een nieuwe werkgroep opgericht die zich richt op het spelen in Sportpark 1 & 2.

Hieronder vinden jullie de verslagen van onze bijeenkomsten en eventuele berichten vanuit de werkgroep. 

Alles over de werkgroep »

i