Parkeren & Verkeersveiligheid

De Werkgroep 'Parkeren & Verkeersveiligheid' is een van de werkgroepen waarmee de wijkraad meteen gestart werd na oprichting, omdat dit onderwerp actueel was (en is en blijft).

In de werkgroep zitten acht vrijwilligers uit zowel Sportpark I als II en er hebben inmiddels meerdere vergaderingen plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gemeente. Het verslagen zijn te vinden onder ''verslagen'' op deze website.

Deze werkgroep was tijdelijk op ''on hold'' gezet in verband met de ontwikkelingen eind mei 2018, waarbij de nieuwe VVD-PvdA-D66 coalitie in het coalitieakkoord ''Lef en Liefde'' heeft opgenomen dat er gereguleerd parkeren doorgevoerd gaat worden: quote:

Parkeren: gereguleerd parkeren rond centrum
In het akkoord is vastgelegd dat in wijken rondom het centrum niet te ontkomen valt aan gereguleerd parkeren. “We kiezen daarbij voor één systeem. Dit willen we samen met inwoners uit die wijken aanpakken. Na overleg met de wijk voeren we dit systeem door in alle wijken rondom het centrum.” Ook lijkt er in het beleid ruimte voor transferia, om de binnenstad te ontlasten van verkeer.

De werkgroep ''Parkeren & Verkeersveiligheid'' Sportpark I-II heeft in augustus 2018 een herstart gemaakt met het wijkplanproces. Het verslag hiervan is te lezen op deze website. Ook hebben er ook 2 schouwen plaatsgevonden door werkgroepleden samen met ambtenaren van de gemeente Breda. Hierbij zijn onveilige verkeerssituaties in kaart gebracht. In december zijn deze schouwervaringen samengevat in een concept-schouwrapport dat inmiddels door de werkgroep/Wijkraad is goedgekeurd en aan bewoners is voorgelegd in januari 2019. Bewoners hebben de kans gehad hierop te reageren (18 reacties) en is het rapport aangescherpt tot een finale versie. Dit rapport is inmiddels geupload als document op deze website en getoond tijdens de Bewonersavond in het OLV 20 maart 2019.

In het voorjaar 2019 is gewerkt aan het concept alternatieve visie, die midden juni huis-aan-huis verspreid zal is, waardoor bewoners/middenstand in staat is gesteld hierop te reageren. Dit kon via een (on line) enquete die 372 keer is ingevuld. De uitkomsten en conclusies van deze enquete zijn verwerkt in de definitieve visie. Zowel de enqueteconclusies als definitieve visie is op deze website beschikbaar en is na de zomervakantie verder met bewoners gedeeld en op 26 november 2019 aangeboden aan Wethouder Greetje Bos. De structurele oplossing van een P+R/Transferium is daarbij een cruciaal onderdeel.

In deze vergadering heeft Greetje Bos bevestigd dat er (voorlopig) in onze wijk Sportpark geen vergunningen zouden worden ingevoerd.
Aangezien er in december 2020 bij onze buren, wijk Zandberg, wél is gestart met invoering gefiscaliseerd parkeren, hebben wij in Sportpark I en II in juni 2021 een nieuwe huis-aan-huis enquête verspreid.

Zie onder nieuws op deze website waarbij de resultaten van die nieuwe enquete wordt gedeeld. Sportpark I opinie is veranderd!
In oktober 2021 heeft de wijkraad aan de wethouder een aangepaste visie aangeboden inclusief een aantal voorwaarden tot invoering gefsicaliseerd parkeren in Sportpark I. Een hub nabij Amphia is daarbij een harde voorwaarde als structurele oplossing, op het moment dat de parkeerstrook (185 plekken) aan de Lovensdijkstraat gaat vervallen. Invoeren vergunningen in Sportpark I akkoord, maar niet eerder dan dat die oplossing beschikbaar is, om te voorkomen dat auto's (vooral Avans) Sportpark II in vluchten.

Ook op 22 februari heeft er weer een nieuwe sessie plaatsgevonden met gemeente, Amphia, Avans, wijkraad om een structurele oplossing te bespreken als onderdeel van onze genoemde wijkvisie. De verwachting is dat er in 2022 gestart kan worden (bij verdere progressie mbt de hub-discussie)  met een klankbordgroep met bewoners om in Sportpark I gefiscaliseerd parkeren te inplementeren. Gelijktijd met het m oment van vervallen Lovensdijkstraat (en dus een structurele 'hub-achtige' oplossing).

 

 

 

 

i